Nezávazná poptávka

Blog

Jaké zásadní změny přinese nový návrh Evropské komise na revitalizaci spotřebitelského práva?

09.08.2018

Ačkoliv je úprava spotřebitelského práva v rámci Evropské unie považována za jednu z nejpřísnějších na světě, přišla Evropská komise s novým legislativním návrhem, který má přispět k posílení spotřebitelských práv na jednotném evropském trhu. Takzvaná nová politika pro spotřebitele reaguje na nejnovější vývoj moderních technologií a nové způsoby prodeje zboží a služeb na internetu. Kromě toho Komise předpokládá, že s přijetím nových právních předpisů by mohlo dojít ke zjednodušení možnosti spotřebitelů domoci se svých spotřebitelských práv a získat odškodnění. Součástí nové politiky pro spotřebitele je také boj proti dvojí kvalitě výrobků, zavedení účinných sankcí za porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, ale i zlepšení některých podmínek pro podniky ve vztahu ke spotřebitelům.

V oblasti internetového prodeje se Evropská komise rozhodla zásadním způsobem regulovat internetová tržiště (tzv. marketplace). V první řadě je kladen důraz na to, aby spotřebitelé byli včas, jasně a srozumitelně informováni o tom, zda smlouvu (ať už kupní či jinou) uzavírají s profesionálním obchodníkem či se soukromou osobou. Tato informace je pro kupujícího důležitá. V případě nákupu od soukromé osoby totiž kupujícímu nenáleží spotřebitelská práva, například právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

V průběhu nákupu na internetovém tržišti bude muset být spotřebitel informován také o tom, zda provozovatel portálu umožňuje prodávajícím placená umístění, tedy například topování či jiné obdobné marketingové nástroje.

Nová politika pro spotřebitele přináší pojem bezplatných digitálních služeb. Dle Evropské komise existuje sektor specifických on-line služeb, za které uživatel neplatí penězi, ale svými osobními údaji. Může se jednat například o cloudová úložiště, sociální sítě, e-mailové účty apod. Nová politika pro spotřebitele by měla umožnit spotřebitelům domoci se svých spotřebitelských práv (například odstoupení od smlouvy) i v případě užívání tohoto typu služeb. Nová legislativa by měla navázat a být v souladu s nařízením GDPR (například právo subjektu osobních údajů na výmaz vs. právo na odstoupení od smlouvy), což by mělo v praxi umožnit bezproblémové poskytování a užívání bezplatných digitálních služeb.

Pro české podnikatele může být zásadní nové pojetí práva zákazníka odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. V současné době dochází často ke sporu, jaké jsou „podmínky“ pro vrácení zboží v rámci této lhůty. Někteří spotřebitelé tohoto nástroje zneužívají a vracejí zboží poškozené, špinavé či jinak znehodnocené. Ačkoliv má v tomto případě podnikatel právo domáhat se náhrady škody vůči spotřebiteli, reálná možnost vymoci po spotřebiteli tuto náhradu je poměrně malá.  Nová politika pro spotřebitele by měla tuto situaci zpřesnit, a to tím, že jasně stanoví, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že si zboží vyzkoušel obdobným způsobem, jako by učinil v kamenné prodejně.

Návrh dále upravuje uzavírání smluv i jinými než standardními prostředky, například e-mailem či telefonem nebo prostřednictvím formulářů na webových stránkách. Nově bude výslovně upravena možnost smlouvy uzavírat například prostřednictvím chatu. V tomto případě však bude důležité, aby měl zákazník vždy možnost komunikaci vysledovat a zpětně dohledat.

Nová politika pro spotřebitele zavede účinnější vymáhání spotřebitelských práv na evropské úrovni prostřednictvím spotřebitelských organizací. Organizace budou mít možnost požadovat nápravu (například odškodnění, výměnu zboží nebo jeho opravu) jménem skupiny spotřebitelů, kteří byli poškozeni nezákonnými obchodními praktikami. Změní se také systém sankcí pro obchodníky, dozorové orgány v jednotlivých členských státech budou moci využívat koordinovaných sankčních mechanismů při porušování spotřebitelských práv v několika zemích.

Nová politika pro spotřebitele zásadním způsobem reaguje na nové trendy v obchodních vztazích se spotřebiteli. Návrh Evropské komise, který se skládá ze dvou směrnic, nyní projedná Evropský parlament a Rada EU. Jednotlivé členské státy budou následně muset v určené lhůtě implementovat tyto směrnice do vnitrostátních právních předpisů (směrnice totiž nejsou přímo použitelné). V kontextu České republiky se bude jednat zejména o občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Diskutuje se také o tom, že by ustanovení týkající se spotřebitelských právních vztahů mohly být vyčleněny z občanského zákoníku do samostatného právního předpisu (více se o tomto spotřebitelském kodexu můžete dozvědět v našem dřívějším článku). Vzhledem ke zdlouhavému legislativnímu procesu na evropské i národní úrovni lze výslednou právní úpravu předpokládat spíše v rámci několika následujících let.

Máte ke spotřebitelskému právu jakýkoliv dotaz? Chcete mít obchodní podmínky v souladu se zákonem? Napište nám.

Jaké zásadní změny přinese nový návrh Evropské komise na revitalizaci spotřebitelského práva?
4.6 (91.61%) 31 hlasů

Michal Schejbal

Pomohu Vám zajistit, aby bylo Vaše podnikání v souladu s právními předpisy. Zabývám se pracovním právem, softwarovým právem a řízením před správními orgány.

Související služby