Nezávazná poptávka

Blog

Spotřebitelský kodex

06.06.2017

Spotřebitelský kodex by měl přinést sjednocení právní úpravy ochrany spotřebitele

Práva spotřebitelů jsou v posledních letech častým předmětem pozornosti zákonodárce, který se snaží při přípravě právních předpisů stále více posilovat ochranu spotřebitele. Český právní řád upravuje práva spotřebitelů a povinnosti podnikatelů hned v několika právních předpisech a právní úprava ochrany spotřebitele proto není jednotná.

Doposud jsou práva spotřebitelů předmětem úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
Vedle těchto norem existuje také řada zvláštních předpisů upravujících specifická práva spotřebitelů, jako je např. zákon o potravinách, zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o cenách či zákon o ochraně veřejného zdraví.

Nyní se však připravuje nový zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „spotřebitelský kodex“), který by měl částečně sjednotit úpravu práv spotřebitele do jediného zákona.

Co bude spotřebitelský kodex obsahovat?

Spotřebitelský kodex má být obecnou právní úpravou spotřebitelského práva, která bude obsahovat jak soukromoprávní tak veřejnoprávní část spotřebitelského práva.

Z občanského zákoníku převezme spotřebitelský kodex především úpravu spotřebitelských smluv a s ní související úpravu prodeje zboží v obchodě, obecné požadavky na předsmluvní informace a úpravu smluv uzavřených distančním způsobem a mimo obchodní prostory podnikatele.

Z občanského zákoníku by tak měly být převzaty tyto ustanovení upravující:

– obecné informační povinností (§ 1811 OZ);

– zneužívající ujednání (§ 1812 až 1815 OZ);

– distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory (§ 1816 až 1840 OZ);

– timeshare a souvisejících produkty (§ 1852 až 1867 OZ);

– elektronický obchod (§ 1826 a 1827 OZ);

– prodej zboží v obchodě (§ 2158 až 2174 OZ);

– odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (§ 637, § 2939 až 2943 OZ).

Ze stávajícího zákona o ochraně spotřebitele převezme spotřebitelský kodex zejména ustanovení o povinnostech při nabídce a prodeji výrobků a poskytování služeb, tj. ustanovení o poctivosti prodeje a poskytování služeb, o nekalých obchodních praktikách, o informačních povinnostech a označování výrobků, o povinnostech související s konáním organizovaných akcí a další. Ze zákona o ochraně spotřebitele se dále beze změn převezme právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Dále by mělo dojít k propojení úpravy odpovědnosti za vady, jež se nachází v občanském zákoníku, s pravidly pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady, které upravuje zákon o ochraně spotřebitele, čímž by mělo dojít k odstranění některých duplicit, které existují v zákoně o ochraně spotřebitele a v občanském zákoníku.

Cíle spotřebitelského kodexu

Jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je odstranění aplikačních problémů, na něž spotřebitelé i podnikatelé v oblasti práv z vadného plnění i reklamací narážejí.

Zákonodárce si klade za cíl propojit soukromoprávní a veřejnoprávní složku v souladu s evropskou úpravou, kde se tyto dvě roviny úzce prolínají. Toto propojení umožní lépe zajistit veřejnoprávní vymahatelnost soukromoprávních pravidel na ochranu spotřebitele, a to cestou veřejnoprávních sankcí. Za tímto účelem budou rozšířeny pravomoci dozorčích orgánů tak, aby tyto orgány mohly ukládat sankce v případě porušení povinností zakotvených původně v pramenech soukromého práva. Zejména by mělo být postihováno používání zneužívajících klauzulí a porušování informačních povinností, které v současné době upravuje občanský zákoník.

Ve spotřebitelském kodexu by dále měla být obsažena úprava žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů, která se v současné době nachází v zákoně o ochraně spotřebitele. Hlavním motivem spotřebitelského kodexu je tedy posílit vymahatelnost práv spotřebitelů a zdokonalit právní úpravu ochrany spotřebitele.

Spotřebitelský kodex by měl také přispět k usnadnění transpozice a implementace závazků vyplývajících ze směrnic Evropské unie. Věcný záměr spotřebitelského kodexu vidí usnadnění transpozice evropských předpisů především v tom, že vzhledem k velkému množství rychle se vyvíjejících evropských předpisů, kazuistické povaze a množství definic v evropském právu a nejasné hranici mezi soukromoprávní rovinou a veřejnoprávní rovinou, bude snadnější transponovat evropské směrnice do jednoho spotřebitelského kodexu, nežli tak činit zvlášť do zákona o ochraně spotřebitelů a občanského zákoníku.

Dle předkládací zprávy navrhovatelů spotřebitelského kodexu by měl být občanský zákoník zproštěn častých novelizací upravujících unijní kontext, neboť se jedná o základní civilní kodex, do něhož se podrobná a technicistní úprava práv spotřebitele dle unijních předpisů pro jeho obecnost příliš nehodí.
Navrhovatelé spotřebitelského kodexu mají také za to, že spotřebitelský kodex poskytne potřebný prostor pro právní ukotvení zcela nových prvků regulace (zejména v souvislosti s digitálním prostředím, online prodejem apod.).

Dle navrhovatelů spotřebitelského kodexu osamostatnění úpravy ochrany spotřebitele rovněž přispěje k celkové přehlednosti spotřebitelského práva, neboť bude většina práv a povinností soustředěna na jednom místě a tím se stane zákon uživatelsky přívětivější. Je však důležité zdůraznit, že vedle spotřebitelského kodexu nadále bude platit výše zmíněná zvláštní právní úprava, na niž bude pro lepší orientaci spotřebitele v novém zákoně v konkrétních případech odkázáno.

Kdy se dočkáme nového spotřebitelského kodexu?

Návrh věcného záměru zákona vzešlý od ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva spravedlnosti se aktuálně nachází v meziresortním připomínkovém řízení, tedy ve fázi legislativního procesu, kdy je návrh zaslán k vyjádření ostatním ministerstvům, příslušným státním orgánům a dalším subjektům, a až poté se návrh věcného záměru dostane k případnému schválení vládě. K vypracování samotného návrhu zákona pak dojde až v případě schválení věcného záměru vládou. Návrh zákona poté bude muset opět projít připomínkovým řízením a schválením vládou, načež by navázal legislativní proces v parlamentu ČR.

Ze Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR vyplývá, že předpokládaný termín nabytí účinnosti zákona je rok 2020.

Cesta k platnosti a účinnosti je tak ještě dlouhá, a vzhledem k nejisté politické situaci je otázkou, zdali se vůbec spotřebitelského kodexu dočkáme.
Návrh věcného záměru spotřebitelského kodexu je však jasným znamením, že se úprava práv spotřebitele bude ubírat směrem ke sjednocení právní úpravy základů ochrany spotřebitele do jednoho zákona.

Návrh věcného záměru spotřebitelského kodexu je dostupný zde.

Předkládací zpráva spotřebitelského kodexu je dostupná zde.

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k věcnému záměru spotřebitelského kodexu je dostupná zde.

 

Spotřebitelský kodex
5 (100%) 1 hlasů

Pavel Kropáček

Advokát - partner

Související služby