Nezávazná poptávka

Blog

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

30.11.2015

V současné době se setkáváme s dotazy od e-shopařů ohledně zákonného odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Jak celý proces probíhá a co může e-shopař po spotřebiteli dle současné právní úpravy požadovat?

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Platí základní pravidlo, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

Pokud ale spotřebitele nepoučíte o tomto právu (např. ve všeobecných obchodních podmínkách e-shopu), lhůta se prodlužuje o jeden rok! V tomto případě ještě může být náhradním řešením „dodatečné poučení“, díky kterému se vyhnete tak dlouhé lhůtě.

Odkdy začíná 14 denní lhůta pro odstoupení běžet?

Zcela obecně začíná běžet ode dne uzavření smlouvy, ale jde-li o kupní smlouvu, tak ode dne převzetí zboží.

V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, tak ode dne, kdy spotřebitel převezme poslední dodávku zboží. Pokud se ale jedná o opakovanou dodávku zboží (např. periodické dodávání určitého oblečení, kosmetiky apod.), běží lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.

V případě, že jste spotřebitele dodatečně poučil o právu odstoupit od smlouvy (viz. odstavec výše), čtrnáctidenní lhůta začíná běžet ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Vzor odstoupení od kupní smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy spotřebitelem je e-shopař ze zákona povinen poskytnout spotřebitelům tzv. vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v podobě dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Dlužno ovšem dodat, že spotřebitelé nemají povinnost tento vzor odstoupení od kupní smlouvy použít.

Odstoupení od smlouvy mohou oznámit i jinými způsoby a nelze po nich vyžadovat (ani např. ujednáním ve všeobecných obchodních podmínkách), aby odstupovali pouze prostřednictvím vzorového formuláře.

Formulář odstoupení od smlouvy

Přehrajte si náš podcast, kde vysvětlujeme, zda je formulář pro odstoupení od smlouvy povinným dokumentem pro internetové obchody.

Přečtěte si jaké další formuláře jsou povinné pro provoz e-shopu v článku Povinné a nepovinné formuláře pro e-shopy podle NOZ.

Odstoupení skrze vzorový formulář musí e-shopař potvrdit

Pokud e-shopař umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na webových stránkách, musí spotřebiteli potvrdit bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

Toto potvrzení musí být v textové podobě, v praxi je možné využít např. automatický e-mail.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v průběhu lhůty své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy e-shopařovi alespoň odešle.

Pokud tedy spotřebitel své oznámení o odstoupení od smlouvy odešle klasickou poštou v poslední dne lhůty pro odstoupení od smlouvy a toto oznámení bylo e-shopařovi doručeno např. až za tři dny (tj. až třetí po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy), byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena – spotřebitel stihl odstoupit ve lhůtě.

Obal zboží nemusí spotřebitel při odstoupení vracet

Spotřebitel je povinen zaslat e-shopařovi zboží zpět nejdéle do 14 dnů po odstoupení od smlouvy zboží.

Pozor!

Opravdu pouze zboží, nikoliv obal, ve kterém bylo zboží zabaleno. Obal není předmětem koupě ani součást koupené věci.

Kdo hradí náklady spojené s opětovným zabalením zboží?

Nově po spotřebiteli již nemohou být požadovány náklady spojené s opětovným zabalením zboží pro další prodej. Podle starého občanského zákoníku mohl e-shopař po spotřebiteli požadovat „náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží“.

Nyní však podle nového občanského zákoníku mohou být požadovány pouze náklady stanovené zákonem, a jelikož v zákoně není zmínka o výše specifikovaných nákladech, nemohou být po spotřebiteli požadovány.

Lze požadovat náklady vzniklé v důsledků snížení hodnoty zboží

Náklady, které podle zákona mohou být po spotřebiteli požadovány, jsou náklady vzniklé v důsledku snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno tím, že spotřebitel se zbožím nakládal jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jinak řečeno, nemohou být požadovány náklady za užití zboží spočívající v obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud však spotřebitel užíval zboží jinak a snížil tím hodnotu zboží, může po něm být požadována náhrada.

Vrátit peníze za zboží musí e-shopař do 14 dní

Všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží k zákazníkovi (tj. náklady na dopravu zboží od e-shopaře ke spotřebiteli), které e-shopař od spotřebitele na základě smlouvy přijal, musí eshopař spotřebiteli vrátit do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než eshopaři spotřebitel zboží předá, nebo prokáže, že mu ho odeslal.

Přijaté peněžní prostředky vrátí e-shopař spotřebiteli stejným způsobem, jakým je přijal (po domluvě se spotřebitelem je ale možný i jiný způsob). Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který e-shopař nabízí, musí mu e-shopař vrátit pouze částku rovnající se nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

Pokud e-shopař ještě před samotným uzavřením smlouvy spotřebiteli sdělí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (tj. náklady na dopravu zboží pd spotřebitele k e-shopařovi a na zabalení zboží pro tuto cestu), není eshopař povinen spotřebiteli tyto náklady nahradit. Pokud tedy nebude spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn (např. ve všeobecných obchodních podmínkách), musí e-shopař spotřebiteli tyto náklady nahradit.

Vrácení dárku při odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odbržel z e-shopu dárek zdarma k objednávce nelze obecně určit, zda musí dárek při odstoupení vrátit či si ho může ponechat. Právo přistupuje k jednotlivým situacím rozdílně.

Záleží, zda spotřebitel odstupuje od kupní smlouvy bez udání důvodu či jsou důvodem např. vady zboží. V článku Povinnost vrátit dárek při odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu – ano či ne? se věnujeme této právní problematice blíže a rovněž doporučujeme provozovatelům internetových obchodů, jak vhodně implementovat proces dárků zdarma do jejich obchodního modelu.

Právní přehled k odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Závěrem bychom rádi shrnuli nejdůležitější informace.

  • Před uzavřením smlouvy musí být spotřebitel poučen o právu na odstoupení od smlouvy.
  • Nejvhodnější je toto poučení zahrnout do všeobecných obchodních podmínek, v nichž doporučujeme uvést i spotřebitelovu povinnost nést náklady spojené s navrácením zboží při odstoupení od smlouvy.
  • Při odstoupení od smlouvy po spotřebiteli nemůže být požadován obal, ve kterém bylo zboží zabaleno, ani náhrada nákladů spojených s opětovným zabalením zboží pro jeho další prodej.
  • Zákazníkovi musí být vrácena zpět kupní cena zboží a cena rovnající se nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který e-shopař nabízí.
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů
4.5 (90.67%) 15 hlasů

Kristýna Zirhut

Vytvořím vám obchodní podmínky pro jakýkoliv webový projekt a připravím bezpečnou smlouvu v oblasti nemovitostí či Vašeho podnikání. Mou specializací je dále ochrana osobních údajů v souvislosti s GDPR.

Související služby