Nezávazná poptávka

Blog

Dopad koronaviru na zájezdy a smlouvy v podnikání

12.03.2020

Omezení přijímaná v důsledku prevence před koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19, ale i s tím související změna chování spotřebitelů, má významný dopad do mnohých oborů podnikání. Navazujeme tímto na naše dva předchozí články ze série „Koronavirus a právo“ – Koronavirus a pracovní právo a Souhrn omezení podnikání v souvislosti s koronavirem.

U některých podnikatelů se v důsledku těchto skutečností mohou objevit problémy s plněním smluvních závazků. Porušení smluvní povinnosti přitom obecně zakládá povinnost k náhradě škody, která je druhé smluvní straně způsobena porušením smlouvy (např. výpadkem dodávek zboží). Povinnosti nahradit svému smluvnímu partnerovi způsobenou škodu se může podnikatel zprostit pouze v případě, že prokáže, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, kterou nemohl ovlivnit. Zkráceně lze pro takovou překážku použít termín vyšší moc.

Můžeme okolnosti spojené s koronavirem považovat za zásah vyšší moci, který způsobil nemožnost plnění smluvních závazků?

Epidemie koronaviru dopadá do právní definice zásahu vyšší moci zcela přesně. Aby se však smluvní strana mohla zprostit odpovědnosti za způsobenou škodu, musí prokázat, že:

  • splnit smluvní povinnosti ji zabránila právě tato okolnost;
  • nebyla v prodlení již předtím; a zároveň
  • v době uzavření smlouvy s touto okolností nemohla počítat.

Na smlouvy uzavřené po zveřejnění prvních informací o koronaviru již proto uvedené závěry platit nebudou.

Hrozící epidemie koronaviru a opatření s tím související tedy mohou (ale nemusí) být legitimním důvodem pro neplnění smluvních povinností, který následně vyloučí odpovědnost za způsobenou škodu.

Zároveň mohou být tyto skutečnosti považovány za podstatnou změnu okolností, která dává postižené smluvní straně ze zákona právo na jednání o změně smlouvy. V úvahu přichází i návrh na změnu či zrušení smlouvy soudem, a to podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o změně podstatných okolností.

Do budoucna lze právní nejistotě související s mimořádnými okolnostmi předejít doplněním smluvní dokumentace o ustanovení upravující postupy pro případ zásahu vyšší moci. S úpravou smluv a obchodních podmínek Vám v tomto směru rádi poradíme.

Rušení zájezdů z důvodu koronaviru

Ze všech oborů podnikání epidemie koronaviru zasáhla zřejmě nejvíce oblast cestovního ruchu. Cestovní kanceláře se v posledních dnech potýkají s vlnou rušení zájezdů ze strany svých zákazníků, případně jsou nuceny samy rušit zájezdy do postižených oblastí.

Žádosti o storno zájezdu ze strany zákazníků můžeme z právního hlediska rozdělit do dvou kategorií, a to na:

  • Storno bez povinnosti zákazníka hradit odstupné (stornopoplatek):

Zákazník může podle občanského zákoníku od smlouvy o zájezdu odstoupit v případě, že v místě pobytu nastaly mimořádné okolnosti, které mají na zájezd významný dopad. K zákonné možnosti zrušení zájezdu bez stornopoplatku bylo Ministerstvem pro místní rozvoj dne 26. února 2020 vydáno stanovisko, dle kterého jsou tyto podmínky naplněny u zájezdů do Číny. Vzhledem k prudkému zhoršení situace v severní Itálii jsme přesvědčeni, že v současné době je důvodné i rušení zájezdů do Itálie.

  • Storno s povinností zákazníka hradit odstupné (stornopoplatek):

U ostatních destinací a zájezdů s pozdější dobou odjezdu zatím podle našeho názoru k naplnění podmínek pro bezplatné zrušení zájezdů nedošlo. Cestovní kanceláře se však i přesto mohou potýkat s rušením zájezdů do oblastí, kde situace ohledně koronaviru není kritická, nebo dokonce s rušením zájezdů na hlavní sezónu (červenec – srpen). V případě rušení těchto zájezdů mají cestovní kanceláře nárok na stornopoplatky dle konkrétních smluv a obchodních podmínek. Případné odpuštění stornopoplatku je pouze na obchodním rozhodnutí cestovní kanceláře.

V případě, že z uvedených důvodů nelze zajistit návrat zákazníka z místa zájezdu způsobem dohodnutým ve smlouvě, vzniká cestovní kanceláři povinnost k úhradě nákladů na nezbytné ubytování, a to nejvýše na tři noci.

Závěrem lze shrnout, že prozatím vidíme jako důvodné žádosti o bezplatné storno zájezdů do Číny a Itálie, a to zároveň jenom pro zájezdy plánované v nejbližších týdnech, u ostatních zájezdů musejí v současné době zákazníci počítat s požadavkem na uhrazení stornopoplatku.

Pokud potřebujete poradit v jednání s klientem, který ruší zájezd a nehodlá platit odstupné, napište nám. Pomůžeme Vám situaci v poklidu vyřešit.

Dopad koronaviru na zájezdy a smlouvy v podnikání
4.9 (97.33%) 75 hlasů

Pavel Kropáček

Advokát - partner

Související služby