Nezávazná poptávka

Blog

Změny v prodeji služeb v e-shopu a Nový občanský zákoník

02.02.2014

Pokud přes e-shop neprodáváte pouze zboží, ale i služby, měli byste rozhodně vzít v úvahu požadavky, které nový občanský zákoník přináší v souvislosti s distančním způsobem uzavírání smlouvy. Zejména se na smlouvy o poskytování služeb použije zvláštní úprava odstoupení od smlouvy.

Stará úprava prodeje služeb v e-shopu před 1.1.2014

Podle dosavadní právní úpravy platilo, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (§ 53 odst. 8 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb.). Nic bližšího přitom zákon k formě souhlasu neuváděl, lze tedy dovodit, že mohl být učiněn například i přijetím obchodních podmínek.

Nový občanský zákoník zavádí novou úpravu

Nový občanský zákoník svým ustanovením § 1832 situaci komplikuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je i nadále 14 dnů od převzetí plnění (tzn. ode dne, kdy spotřebitel za službu zaplatí). Podnikatel ovšem smí poskytnout službu před uplynutím této lhůty pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.

Je přitom zcela běžné, že služby nejsou poskytovány až po uplynutí dvou týdnů, ale co nejdříve po zaplacení. Pokud podnikatel nechce absolvovat další administrativní práci se zpracováváním žádostí a služby poskytne ihned, riskuje, že v případě odstoupení od smlouvy bude muset spotřebiteli vrátit peníze, ačkoliv spotřebitel již službu čerpal. To platí i v případech, že je spotřebitel na ztrátu možnosti odstoupit od smlouvy při dřívějším poskytnutí upozorněn v obchodních podmínkách. Zákon v tomto ohledu hovoří zcela jasně – musí se jednat o výslovnou žádost, navíc textovou formou (což je naplněno i v případě žádosti zaslané e-mailem).

Prostý souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami zde tedy nestačí.

Pokud spotřebitel chce odstoupit od smlouvy i přesto, že o dřívější poskytnutí výslovně požádal, musí podnikateli uhradit poměrnou část sjednané ceny. Podmínkou tedy je, že služba nebyla vyčerpána celá. Zákon ovšem spotřebitele chrání i nadále, protože je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, je povinen uhradit pouze poměrnou část tržní hodnoty poskytovaného plnění.

Shrnutí: distanční uzavírání smluv o poskytování služeb

Ačkoliv je nová úprava smluv o poskytování služeb pro podnikatele značně zatěžující, je z výše uvedených důvodů vhodnější výslovnou žádost (minimálně emailem) o dřívější poskytnutí služby vyžadovat. Poté, co vzniknou nová rozhodnutí a stanoviska České obchodní inspekce a soudů k dané problematice, bude pravděpodobně možné najít přijatelnější variantu.

Změny v prodeji služeb v e-shopu a Nový občanský zákoník
5 (100%) 1 hlasů

Michal Bartoš

Související služby