Nezávazná poptávka

Blog

Změna vývoje u Sberbank CZ, a.s., aneb proč bylo zahájeno insolvenční řízení?

31.08.2022

Změna vývoje u Sberbank CZ, a.s., aneb proč bylo zahájeno insolvenční řízení?

V minulém článku týkajícím se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (dále jen „Sberbank CZ“) jsme se věnovali postavení klientů Sberbank CZ, jejich nároku na vyplacení peněžitých vkladů a způsobu přihlášení jejich pohledávky k likvidátorovi Sberbank CZ. To vše s ohledem na skutečnost, že Sberbank CZ vstoupila do likvidace a likvidátor vyzval věřitele k přihlášení jejich pohledávek.

Dle aktuálního vývoje je ovšem pravděpodobné, že u postavení Sberbank CZ dojde k významné změně, neboť dne 29. července 2022 byl podán u Městského soudu v Praze insolvenční návrh, jehož navrhovatelem byl samotný dlužník, Sberbank CZ. Ve vztahu k Sberbank CZ bylo zahájeno insolvenční řízení a je velmi pravděpodobné, že u Sberbank CZ bude osvědčen úpadek. Nelze tak předpovídat, že věřitelé dostanou všechny své peníze zpět.

Proč byl podán insolvenční návrh, jaký má vliv na situaci Sberbank CZ a jestli je nutné přihlašovat pohledávku do insolvenčního řízení, si řekneme v tomto článku.

Proč byl podán insolvenční návrh na Sberbank CZ?

Dle insolvenčního zákona je dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku.

Z ekonomického hlediska představuje úpadek situaci, kdy je osoba v tak špatné finanční kondici, že není schopná dále být v provozu bez vnější ekonomické pomoci. Insolvenční zákon v zásadě rozděluje úpadek na dvě formy, a to na úpadek ve formě platebních neschopnosti a úpadek ve formě předlužení. Obě tyto formy jsou definována v příslušných ustanoveních insolvenčního zákona.

Z insolvenčního návrhu Sberbank CZ vyplývá, že banka je v úpadku jak ve formě platební neschopnosti, tak ve formě předlužení. Dle návrhu přesahuje výše závazků banky hodnotu jejího majetku o více než 150 miliónů Kč, vypočtené ke konci června 2022. Předlužení Sberbank CZ se přitom každý měsíc zvyšuje z důvodu nákladů likvidace banky a narůstajících úroků z prodlení na splatných závazcích. Dle insolvenčního návrhu by na konci července měly závazky banky převyšovat její majetek již o více než 600 miliónů Kč. Nelze tedy očekávat, že budou zcela uhrazeny všechny pohledávky věřitelů.

Jaký vliv má insolvenční řízení na Sberbank CZ?

V případě Sberbank CZ Městský soud v Praze na základě podaného insolvenčního návrhu vyhláškou oznámil, že dne 29. července 2022 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Se zahájením insolvenčního řízení je spojeno několik účinků. Obecně se má insolvenčním řízením zabránit individuálnímu uspokojování věřitelů, lidově řečeno „honu na majetek“ dlužníka.  Zejména tak nelze uplatnit pohledávky věřitelů žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Se zahájením insolvenčního řízení je spojený dále např. zákaz provedení výkonu rozhodnutí (exekuce) nebo zákaz uplatnění a nabytí práva na uspokojení ze zajištění.

Věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky pouze přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek. Insolvenční soud vyzve věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky, přičemž přihlášky pohledávky mohou věřitelé podávat až do rozhodnutí o úpadku. Toto je však obecná úprava přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení; v případě úpadku bank, spořitelních družstev a jiných finančních institucí stanoví insolvenční zákon některá pravidla odlišně, k tomu viz níže.

Zahájení insolvenčního řízení však nemá žádný vliv na povinnost klientů Sberbank CZ splácet své závazky vůči Sberbank CZ, jak uvádí i Sberbank CZ na svých webových stránkách. Smlouvy uzavřené se Sberbank CZ jsou stále platné a účinné.

Je nutné přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení?

V případě zahájení insolvenčního řízení musí věřitel své pohledávky přihlásit k příslušnému insolvenčnímu soudu. Pohledávky věřitelů se automaticky nepřihlašují. Toto pravidlo platí obecně, přičemž jak už bylo řečeno výše, u finančních institucí (tedy i Sberbank CZ) stanoví insolvenční zákon odlišná pravidla.

V případě úpadku banky nebo spořitelního a úvěrového družstva se pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka považují za přihlášené, o čemž mají být věřitelé jednotlivě informování do 60 dnů od prohlášení konkursu. Toto pravidlo je upraveno přímo v insolvenčním zákoně, nicméně v případě Sberbank CZ je třeba být na pozoru. Z insolvenčního návrhu likvidátorky Sberbank CZ vyplývá, že z důvodů amerických sankcí vůči Ruské federaci pravděpodobně nejpozději do 13. prosince 2022 přijde Sberbank CZ o stěžejní operační systém a další software, nezbytný pro fungování kritických IT systémů. Jakmile přijde Sberbank CZ o zmíněný software, nebude oprávněna používat svůj hlavní bankovní systém. Pro úplnost je nutné dodat, že přenesení dat z bankovního systému by trvalo nejméně 10 měsíců, nelze jej tedy stihnout.

Existuje tedy potenciální riziko, že v případě ztráty přístupu Sberbank CZ do svého bankovního systému nebude možné pohledávky věřitelů z účetnictví zjistit a dohledat. Rozhodně tedy doporučujeme všem věřitelům, aby zvážili přihlášení svých pohledávek. Náklady na přihlášení pohledávek jsou zcela marginální ve srovnání s případnou škodou, která může věřitelům vzniknout.

K přihlášení pohledávky do insolvence  pak jednoznačně doporučujeme využít služeb advokáta nebo zkušeného právníka. Pokud potřebujete pomoci s přihlášením svých pohledávek do insolvence, neváhejte se na nás obrátit. Naše advokátní kancelář má s procesem přihlašování pohledávek do insolvence bohaté zkušenosti.

Změna vývoje u Sberbank CZ, a.s., aneb proč bylo zahájeno insolvenční řízení?
5 (100%) 1 hlasů

Pavel Petřek

Související služby