Nezávazná poptávka

Blog

Zadržovací právo aneb mohu si nechat dlužníkovu věc, dokud mi nezaplatí?

02.08.2022

Zadržovací právo je právo zadržet cizí věc za účelem zajištění dluhu. Jako typický příklad využití zadržovacího práva si můžete představit následující situaci: od zákazníka převezmete k opravě nějakou věc a opravu řádně provedete, avšak zákazník si vše rozmyslí a cenu opravy věci odmítá zaplatit. V takovém případě můžete uplatnit zadržovací právo a věci si ponechat.

Výhodou zadržovacího práva je, že má přednost před ostatními zajišťovacími nástroji, a to dokonce i před zástavním právem. Nevýhodou jsou přísné podmínky pro uplatnění zadržovacího práva a pro následné nakládání se zadrženou věcí.

Kdy věc zadržet nemůžete?

Zákon umožňuje zadržet pouze věci movité. Není tedy možné zadržet stavbu, byt či jinou nemovitou věc. Standardně bude také možné zadržet pouze hmotné věci. Nehmotné věci je možné zadržet jen tehdy, pokud to umožňuje jejich povaha.

Zadržet můžete pouze věc, kterou jste získali poctivě. Pokud se věci zmocníte násilně nebo lstí, nejste v právu a nemůžete uplatnit zadržovací právo. V žádném případě nemůžete vtrhnout do bytu svého dlužníka a zmocnit se jeho věcí s tím, že mu je nevrátíte, dokud nezaplatí.

Až na výjimky můžete věc zadržet, pouze pokud je vaše pohledávka splatná. Obvykle je tedy nutné počkat, až dlužníkovi vyprší čas, do kdy má svůj dluh zaplatit. Dříve je možné zadržet věc například pokud dlužník prohlásí, že svůj dluh nesplní, nebo pokud se to z okolností stane zřejmé, tedy pokud je dlužník např. zjevně insolventní. Zadržovací právo nesmíte uplatnit ani v případě, že je dluh již promlčený.

Předmět zadržovacího práva musí být možné rozumně zpeněžit. Nelze tedy zadržet technický průkaz vozidla, účetní doklady, spisy, osobní fotografie, osobní průkazy nebo pasy.

Co dělat poté, co věc zadržíte?

Po zadržení věci jste povinni dlužníka náležitě vyrozumět, a to včetně důvodů zadržení věci. V každém případě lze doporučit zaslat vyrozumění písemně.

O zadrženou věc je nutné se starat s péčí řádného hospodáře. To obnáší zejména chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. Za to vám náleží náhrada nákladů. Pokud se naopak o věc nebudete dostatečně starat, odpovídáte za škodu, která v důsledku toho na věci vznikne.

Zadrženou věc nesmíte používat, ledaže s tím dlužník souhlasí. Užíváním věci byste se neoprávněně obohacovali na úrok dlužníka.

Pokud dlužník svůj dluh ani po zadržení věci neuhradí, jediným správným postupem je zpeněžit věc ve veřejné dražbě nebo při soudním výkonu rozhodnutí anebo v exekuci.

Pokud byste potřebovali pomoc s uplatněním zadržovacího práva, případně pokud máte otázky na toto téma, neváhejte se na nás obrátit.

 

Zadržovací právo aneb mohu si nechat dlužníkovu věc, dokud mi nezaplatí?
Ohodnoťte!

Kristián Dvořák

Související služby