Nezávazná poptávka

Blog

Údaje, které musí e-shop poskytnout o zboží

17.04.2014

Při provozu e-shopu vzniká provozovateli e–shopu řada povinností. Splněním těchto povinností má být kupujícímu – spotřebiteli garantována určitá jistota.

V tomto článku se podíváme, jak právní předpisy garantují spotřebiteli jistotu ohledně samotného zboží, tedy ohledně jeho vlastností, charakteru atd., a to tím, že provozovateli e–shopu ukládají určité informační povinnosti o zboží.

Výchozími právními předpisy pro nás budou zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Povinnost označit zboží

Veškeré zboží prezentované na webových stránkách e–shopu musí být řádně označeno. Samozřejmostí je uvedení ceny zboží nebo služby (není-li to možné, uvede se alespoň způsob výpočtu).

Dále musí e–shopař zajistit, aby prezentované zboží bylo označeno označením výrobce či dovozce, názvem výrobku a dále údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti či rozměrech, popřípadě dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci či užití.

Jedná-li se např. o e–bazar, pak musí být při prodeji zboží, které již bylo použito, spotřebitel předem upozorněn, že se jedná o již použité zboží. Pokud tedy takový e–bazar bude prodávat již použité zboží a zboží nové, bude muset u zboží již použitého na takový fakt upozornit přímo v popisu zboží. Obdobné upozornění pak musí být připojeno ke zboží, které již bylo upraveno, či ke zboží s vadou.

Informování o vlastnostech zboží

Rovněž platí povinnost popsat hlavní vlastnosti prodávaného zboží přímo při prezentaci prodávaného zboží na webových stránkách. Tedy před samotným prodejem musí být spotřebiteli známy hlavní vlastnosti nabízeného zboží.

Dále platí, že spotřebitel musí být informován o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Tyto informace však nemusí být nutně sdělovány ještě před uzavřením smlouvy, obvykle budou obsaženy v přiloženém návodu. Je však povinností prodávajícího zajistit, že přiložený návod bude v českém jazyce (tak, aby byla zajištěna jeho srozumitelnost pro spotřebitele).

V této souvislosti upozorňujeme, že nebude-li spotřebitel poučen o správném způsobu použití a údržby, není možné mu zamítnout reklamaci zboží z důvodu, že tento způsob použití nebo údržby nedodržel.

Zvláštní úprava pro digitální obsah

Zvláštní úprava pak platí pro nabídku digitálního obsahu (např. počítačových programů či tzv. e-knih, hudebních alb, filmů atd.), nemají-li být spotřebiteli dodány na hmotném nosiči (např. CD), ale pokud je takový digitální obsah např. po zaplacení určité částky tzv. stáhnutelný. Při takovém typu obchodování musí e-shopař ještě před uzavřením smlouvy sdělit spotřebiteli údaje o funkčnosti takového digitálního obsahu a údaje o součinnosti s hardwarem a softwarem, které mu jsou známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

V praxi tak půjde o údaje typu: s jakým operačním systémem či jinými programy je digitální obsah kompatibilní (tedy zda půjde například stažené hudební album přehrát na běžných přehrávačích), jaké jsou nároky na operační paměť, grafickou kartu atd.

Dlužno dodat, že povinností informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, se nemůže prodávající zprostit tím, že potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce či dodavatel.

Nicméně uvedené povinnosti se nevztahují na ty případy, kdy se jedná o zřejmé či obecně známé skutečnosti. Tedy např. bude-li e-shop určen pro prodej elektrospotřebičů, nebude nutné sdělovat v přiloženém návodu spotřebiteli, že sušička na prádlo není určena k sušení srsti domácích mazlíčků.

Zjednodušené plnění uvedených povinností pomocí tzv. piktogramů

Zákonná úprava pamatuje na situace, kdy je možné uvedené informační povinnosti plnit nikoliv vyčerpávajícím popisem, ale kdy by plně postačilo uvedení obecně známých symbolů (dle zákonné úpravy se jedná o tzv. „piktogramy“). Zákon však klade důraz na to, aby takové piktogramy byly srozumitelné (tedy mělo by se jednat o piktogramy obecně srozumitelné) čitelné a úplné. Takové piktogramy pak mohou informovat o způsobech užití zboží, o použitých materiálech atd. Pokud však e-shopař používá takové piktogramy, je povinen na požádání vysvětlit nebo zpřístupnit spotřebiteli jejich význam. Proto by bylo na webových stránkách e-shopu, jenž s piktogramy pracuje (bude tomu tak v praxi např. u e-shopů zabývajících se prodejem elektrospotřebičů, ale i oblečení, obuvi atd.) vhodné uvést tabulku s piktogramy, kde by k jednotlivým piktogramům bylo připojeno jejich slovní vysvětlení.

Údaje, které musí e-shop poskytnout o zboží
5 (100%) 1 hlasů

Mgr. Pavel Kropáček

Starám se o to, abyste byli spokojeni. Věnuji se složitým internetovým projektům, korporátnímu právu, finančnímu právu a autorskoprávní ochraně Vašich projektů.

Související služby