Nezávazná poptávka

Blog

Je Vaše marketingová soutěž legální? Pravidla (online) spotřebitelských soutěží.

11.07.2016

Znáte právní povinnosti spjaté s pořádáním (online) spotřebitelských soutěží a loterií? Chcete zamezit podvodům ze strany soutěžících? Přečtěte si náš článek shrnující současné problémy a budoucí vývoj marketingových soutěží. Na toto téma jsme nedávno pořádali pracovní snídani, z níž si můžete po přečtení stáhnout i prezentaci.

Soutěže jsou jedním z oblíbených a hojně využívaných nástrojů pro šíření povědomí o vlastní značce, o novém výrobku nebo pro sbírání nových kontaktů a budování zákaznické základny.

Marketingové soutěže jako nástroj propagace byly dlouhou dobu omezeny regulací zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Ten by však měl být od 1. 1. 2017 nahrazen novým zákonem o hazardních hrách, který byl již vyhlášen pod číslem 186/2016 Sb. Tento zákon bude mít výrazný dopad i na oblast marketingových soutěží.

Současný stav práva marketingových soutěží

Aktuálně jsou spotřebitelské soutěže upraveny v § 1 odst. 5 loterijního zákona, ze kterého vyplývá několik definičních znaků takových soutěží:

  1. soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny;
  2. slosování nebo jiný náhodný výběr;
  3. podmínka účasti, kterou může být zakoupení určitého produktu či služby nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele;
  4. výhry, kterými mohou být peníze (příp. cenné papíry, šeky, vkladní knížky atd.), nemovitosti nebo věcné ceny.

Podle toho, zda jsou naplněny všechny tyto definiční znaky, rozlišujeme tři typy soutěží:

  1. spotřebitelské loterie, které jsou vždy zakázané – splňují všechny výše uvedené znaky; pokud jsou v soutěži věcné ceny, souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč
  2. spotřebitelské soutěže podléhající oznámení finančnímu úřadu – splňují všechny výše uvedené znaky, ale souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč;
  3. zcela „volné“ spotřebitelské soutěže – je vyloučen alespoň jeden z výše uvedených znaků (nejčastěji slosování nebo jiný náhodný výběr).

U „volných“ spotřebitelských soutěží není nutné omezovat výhry žádnými limity, mohou tedy přesahovat i hranici 20 000 Kč (typicky automobily, dovolené, dražší elektronika).

Herní koncepty, které lze považovat za „volné“ spotřebitelské soutěže – princip vyhrává každý, vyhrává každý x-tý (pevně určené pořadí), talentové a dovednostní soutěže, vědomostní a tipovací soutěže, případně jejich kombinace.

Pokud má soutěž více fází, nesmí být prvek náhody přítomen v žádné fázi (např. slosování těch, kteří správně odpověděli na otázku) – kombinovat lze pouze povolené mechanismy (např. při více správných odpovědích rozhoduje pořadí doručení).

Povolené herní koncepty vychází ze staršího stanoviska Ministerstva financí (z 11. 5. 2006), které již ministerstvo samo prohlásilo za neaktuální, nicméně vzhledem k nedostatku jiných výkladových vodítek se v praxi stále používá.

Brzy však již nebude nutné zabývat se eliminací prvku náhody, protože od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti nový zákon o hazardních hrách, který situaci zásadně mění.

Stav spotřebitelské soutěže po 1. 1. 2017

Spotřebitelská soutěž není hazardní hra ale marketing, úprava v loterijním zákoně proto ve srovnání s ostatními státy EU představovala raritu (s největší pravděpodobností šlo také o rozpor s unijním právem). Z toho důvodu již v novém zákoně o hazardních hrách spotřebitelské soutěže vůbec upraveny nejsou. Odpadnou tedy dosavadní omezení týkající se výše výher, oznamování konání soutěží nebo nemožnosti soutěžit o peníze. Podmínkou však je, aby soutěž nepodléhala žádnému vkladu (nákup zboží ani účast na marketingové akci se za vklad nepovažuje).

Ze spotřebitelských soutěží se tak stane obchodní praktika regulovaná zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bude se tak na ně vztahovat obecný zákaz nekalých obchodních praktik ve smyslu § 4 odst. 1 tohoto zákona. Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele.

O klamavou obchodní praktiku by mohlo jít v případě, že nebudou dodržena stanovená pravidla soutěže, nebudou poskytnuty slíbené výhry a podobně.

Porušení zákazu klamavých obchodních praktik je správním deliktem s možnou pokutou až 5 mil. Kč.

Dozor nad spotřebitelskými soutěžemi bude mít Česká obchodní inspekce.

Základem každé soutěže jsou pravidla

Pravidla soutěže by měla co nejpodrobněji upravovat informace o soutěži, podmínky účasti v soutěži, výherní mechanismus, popis výher (alespoň obecně) a další náležitosti, které chce pořadatel upravit (ochrana a využití osobních údajů, vyloučení ze soutěže atd.).

Pravidla je nutná zveřejnit na webu a mít je zde po celou dobu soutěže. Pravidla je v průběhu soutěže lepší neměnit; je-li změna nutná, měli by na ni soutěžící být upozorněni.

Pomocí správně nastavených pravidel se lze vyhnout řadě úskalí spotřebitelských soutěží, jako jsou podvody, účast „herních mafií“ (organizované skupiny hráčů, kteří se navzájem podporují zejména v soutěžích založených na hlasování veřejnosti), nutnost na poslední chvíli změnit avizované výhry a podobně.

Pořádáte (online) spotřebitelskou soutěž a potřebujete pro ni nastavit pravidla? Nejste si jistí, zda je Vaše marketingová soutěž v souladu se zákonem? Obraťte se na nás.

Je Vaše marketingová soutěž legální? Pravidla (online) spotřebitelských soutěží.
5 (100%) 16 hlasů

Mgr. Anna Cervanová

Zajistím právní servis pro Vaše náročné internetové projekty. Dále se zabývám především ochranou osobních údajů, IT právem, právem sdílené ekonomiky a robotizace.

Související služby