Nezávazná poptávka

Blog

Každá půjčovna malých plavidel musí požádat o nové povolení Státní plavební správu do 30.6.2015

14.07.2015

Novela zákona o vnitrozemské plavbě stanovuje povinnost pro všechny půjčovny malých plavidel podat novou žádost o povolení na Státní plavební správu nejpozději do 30. 6. 2015, jinak nemohou dále provozovat svoji činnosti.

Co je dle zákona malé plavidlo?

Zákon o vnitrozemské plavbě v §9 odst. 4 písm. b) stanovuje maximální délku malého plavidla na 20 metrů. Malým plavidlem však není převozní nebo tlačný člun, plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících, plavidlo určené k vlečení nebo tlačení jiných než malých plavidel a plavidlo určené k vedení bočně svázané sestavy jiných než malých plavidel.

Novela č. 187/2014 Sb. zákona o vnitrozemské plavbě

Novela č. 187/2014 Sb. zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015 ve svých přechodných ustanoveních konkrétně říká:

Fyzická nebo právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje půjčovnu malých plavidel, požádá Státní plavební správu o povolení podle § 30b zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její oprávnění provozovat půjčovnu malých plavidel zaniká dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti je žadatel oprávněn půjčovnu malých plavidel provozovat bez povolení vydaného podle § 30b zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Žádost na Státní plavební správu

Provozovatel půjčovny malých plavidel je dle výše uvedené novely povinen podat žádost do 30. 6. 2015.

Žádost na Státní plavební správu musí doprovázet příslušné dokumenty, jejichž náležitosti stanovuje prováděcí právní předpis.

Nevíte, zda se povinnost vztahuje i na Vás nebo potřebujete poradit s vyhotovením některých dokumentů k žádosti?

Kontaktujte nás.

Každá půjčovna malých plavidel musí požádat o nové povolení Státní plavební správu do 30.6.2015
Ohodnoťte!

Iva Pikalová

Související služby