Nezávazná poptávka

Blog

Jaké nové zbraně získala Česká obchodní inspekce ke kontrole podnikatelů?

09.11.2017

Novela zákona o České obchodní inspekci (ČOI), která bude účinná ode dne 1. 11. 2017, zajistí inspektorům řadu nových nástrojů pro kontrolu podnikatelů.

Dnes se blíže podíváme na novinky, které novela přinesla v oblasti podmínek kontrolního nákupu, práva na informace o totožnosti provozovatele e-shopu, používání skryté identity inspektorů a přístupu inspektorů do prostor.

Podmínky kontrolního nákupu

Dle dřívější právní úpravy nebylo zcela jasné, zda kontrolním nákupem došlo k uzavření smlouvy. Novela nově výslovně upravuje, že na kontrolní nákup inspektora pro účely kontroly se hledí jako na uzavření smlouvy (od které ale lze odstoupit). Novela tak touto změnou odstraňuje všechny pochybnosti. Inspektor musí oznámit prodejci, že se jednalo o kontrolní nákup, a to bezprostředně po ukončení nákupu, a není-li to s ohledem na formu prodeje možné (např. při internetovém prodeji), do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.

Jak jsme již uváděli, je možné od smlouvy, uzavřené v rámci kontrolního nákupu, odstoupit. Výjimkou jsou případy, kdy povaha koupeného předmětu odstoupení od smlouvy vylučuje (typicky se bude jednat např. o potraviny, které podléhají rychlé zkáze) nebo pokud by odstoupení od smlouvy způsobilo prodejci majetkovou újmu. Náklady na vrácení předmětu zpět prodejci nese ČOI.

Kontrolovaný prodejce zase musí inspekci vrátit peníze za kontrolní nákup (bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy převzal zpět předmět kontroly). Pokud tak neučiní, hrozí kontrolovanému prodejci pokuta až ve výši 1 000 000 Kč!

Je zarážející, že vrácení peněz (obchodníkem), ani vrácení zboží (inspekcí), není vázáno na okamžik odstoupení od smlouvy, nýbrž na okamžik oznámení kontroly (pro vrácení zboží), respektive na okamžik vrácení předmětu kontroly zpět prodejci (pro vrácení peněz). V této situaci totiž nemuselo dojít k odstoupení od smlouvy, přesto si ale smluvní strany musí vrátit zboží, resp. peníze.

Můžeme si také položit otázku, jestli lze pod pojem „způsobená majetková újma“ (což je jeden z důvodů, pro který nelze odstoupit od smlouvy, uzavřené v rámci kontrolního nákupu) podřadit také ušlý zisk, který zákonitě každému prodejci při odstoupení od smlouvy vznikne. Pokud lze, tak by celá nová úprava odstoupení od smlouvy, uzavřené v rámci kontrolního nákupu, ztratila účel.

Právo na informace o totožnosti provozovatele e-shopu

Novela se také velmi věnuje internetovému obchodování, konkrétně kontrole e-shopů. Některé e-shopy se vyhýbají svým zákonným povinnostem (jak vůči kontrolním orgánům, tak vůči spotřebitelům) a je nesmírně složité zjistit, kdo za takovýmto e-shopem vůbec stojí. Pro tyto případy přidala novela inspektorům ČOI pravomoc požadovat přímo po poskytovateli webhostingu (případně také po dalších osobách) informace o skutečném provozovateli e-shopu, nezbytné ke zjištění jeho totožnosti, pokud prodávající prostřednictvím e-shopu prodává zboží nebo služby spotřebitelům.

Skrytá identita inspektorů

Velkou novinku přinesla novela ve formě skryté identity inspektorů. Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, je inspektor oprávněn jednat pod skrytou identitou. K tomuto účelu může Ministerstvo vnitra inspektorovi vydat krycí doklady (např. krycí občanský průkaz).

Novela však zdůrazňuje, že inspektoři mají skrytou identitu využívat jen ve výjimečných případech a pouze v nezbytné míře. Důvodová zpráva konkrétně zmiňuje případy kontroly autobazarů, předváděcích akcí a výkupu druhotných surovin, protože v těchto případech prodávající kontrolují identitu svých zákazníků. Často se stávalo, že si kontrolované osoby vedly seznam inspektorů ČOI, a podruhé již inspektora odmítly do prodejních prostor pustit, případně inspektorovi vyhrožovaly (neboť znaly jeho bydliště atd.). Skrytá identita by měla tomuto maření kontrol a ohrožení inspektorů zabránit.

Přístup do prostor v rámci kontrol

Výraznou změnu přináší novela do oblasti kontrol staveb, pozemků a dopravních prostředků ve chvíli, kdy není prodávající k zastižení nebo kdy se kontrole brání. Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jiným způsobem, má inspektor ČOI právo zjednat si do prostor přístup, včetně otevření prostorů dosud uzavřených. Inspektor musí zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, která bude během kontroly přítomna. Nutno podotknout, že tato úprava cílí primárně na kontroly na tržištích.

Praxe ukáže, jak často budou inspektoři ČOI tento nástroj využívat. Měli by jej opět používat pouze výjimečně a v odůvodněných případech. Jinak hrozí nebezpečí, že inspektoři poruší ústavní právo kontrolovaných osob na soukromí.

Závěrem

Česká obchodní inspekce získala řadu dalších oprávnění ke kontrole prodávajících. Nám nezbývá než doufat, že je nebude zneužívat a postupem času budeme moci uznat, že rozšíření jejích pravomocí byl dobrý krok.

Chcete, aby obchodní podmínky a jiné dokumenty ve Vašem e-shopu prošly bez problémů kontrolou České obchodní inspekce? Nesouhlasíte s výsledkem kontroly, kterou u Vás provedla Česká obchodní inspekce? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Jaké nové zbraně získala Česká obchodní inspekce ke kontrole podnikatelů?
5 (100%) 2 hlasů

Michal Schejbal

Pomohu Vám zajistit, aby bylo Vaše podnikání v souladu s právními předpisy. Zabývám se pracovním právem, softwarovým právem a řízením před správními orgány.

Související služby