Nezávazná poptávka

Blog

Jak správně využívat získané databáze kontaktů

02.07.2014

V tomto článku se zaměříme na správné využívání kontaktů ze získaných databází, zejména s ohledem na regulaci zasílání obchodních sdělení. K databázi kontaktů se můžete dostat nejčastěji, kupujete-li od někoho e-shop, jehož součástí je právě i databáze dosavadních klientů. V tomto případě je předání kontaktů na klienty žádoucí a logické, neboť jedním z důvodů koupě již hotového e-shopu je právě využití jeho pozice na trhu. Další možností může být cílený nákup databáze od jedné z desítek společností, které se na prodej kontaktů specializují, případně převzetí databáze od obchodního partnera. Výhodnost a efektivita tohoto způsobu je značně diskutabilní, ovšem v tomto článku se nebudeme věnovat obchodním aspektům, ale zaměříme se výlučně na právní hledisko.

Nákup a prodej kontaktů v databázi

Samotný nákup a prodej kontaktů není zákonem nijak upraven, nepochybně tedy možný je. Problémy ovšem mohou nastat při realizaci účelu, pro který byly kontakty získány, tedy při jejich využívání pro obchodní účely.

Bez ohledu na to, jestli prodávající nebo převodce prezentuje kontakty v databázi jako „ověřené“, je nutné nejprve zajistit souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to prostřednictvím tzv. „double opt-in“. Tento systém spočívá v tom, že na získané kontakty nejprve zašlete úvodní e-mail, ve kterém žádáte o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a dalším využíváním kontaktu. Tento souhlas je možné udělit kliknutím na hypertextový odkaz v e-mailu.

Teprve po získání výslovného souhlasu můžete nadále zasílat obchodní sdělení, vždy ovšem při respektování zákonných pravidel. Základní právní úpravu představuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), který do českého právního řádu zapracovává dvě klíčové směrnice Evropské unie týkající se dané problematiky, konkrétně směrnici č. 2000/31/ES (o určitých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu) a směrnici č. 2002/58/ES (o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací).

Co je obchodní sdělení dle zákona

Podle § 2 písm. f) zákona o některých službách informační společnosti jsou obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.

Podmínky šíření obchodního sdělení

Podmínky šíření obchodních sdělení blíže upravuje § 7 zákona, a to tak, že:

  • Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

K předchozímu souhlasu viz výše o metodě double opt-in.

  • Předchozí souhlas není nutný, pokud jste kontakt získali v souvislosti s poskytováním vlastního zboží či služeb (typicky od zákazníka, který již nakoupil na vašem e-shopu). Při získání kontaktů spolu s e-shopem oproti tomu výslovný souhlas potřebný je, neboť prodejem došlo ke změně provozovatele.
  • Při zasílání obchodních sdělení, které je možné i bez předchozího souhlasu, musí mít zákazník jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na váš účet odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. Tímto jednoduchým bezplatným způsobem je typicky hypertextový odkaz sloužící k odhlášení e-mailu ze seznamu pro zasílání uvedený na konci každého obchodního sdělení.
  • Zpráva musí být zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení.
  • Totožnost odesílatele obchodního sdělení nesmí být žádným způsobem skrývána nebo utajována.
  • Součástí obchodního sdělení musí být platná adresa, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Při porušení pravidel hrozí pokuta až 10 milionů

Uvedená pravidla je nutné dodržovat; porušení je správním deliktem, za který podle § 11 odst. 1 zákona hrozí pokuta až 10.000.000,- Kč.  Pokud se však někdy přihodí, že v důsledku například technické chyby odešlete obchodní sdělení zákazníkovi, který požádal o vymazání, není to důvod k obavám. Zákon vysloveně stanoví, že porušení musí být hromadné nebo opakované. Rozeslání obchodního sdělení bez předchozí žádosti o souhlas na několik stovek až tisíc adres z databáze by tedy již naplňovalo skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu a vystavovali byste se riziku citelného postihu.

Dozor nad dodržováním zákona vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak správně využívat získané databáze kontaktů
5 (100%) 2 hlasů

Mgr. Anna Cervanová

Zajistím právní servis pro Vaše náročné internetové projekty. Dále se zabývám především ochranou osobních údajů, IT právem, právem sdílené ekonomiky a robotizace.

Související služby