Nezávazná poptávka

Blog

Harmonizace práva spotřebitelů při koupi zboží

20.07.2020

Politika Evropské unie týkající se práva spotřebitelů a harmonizace práv spotřebitelů je pravidelným předmětem jednání orgánů Evropské unie a taktéž předmětem několika právních předpisů. Zájmem Evropské unie je vytvoření standardu minimálních práv a povinností, které musí být aplikovány na všechny případy kdy dochází k prodeji zboží mezi podnikatelem jako prodávajícím a spotřebitelem jako kupujícím.

V rámci tohoto článku se budeme věnovat pouze některých dílčím úpravám vyplývajícím ze směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU).

Digitální směrnice

Mezi předpisy upravující práva spotřebitele patří směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770, o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, která byla přijala dne 20. května 2019 (dále jen „Digitální směrnice“).

Předmětem Digitální směrnice je harmonizace základních pravidel týkající se prodeje digitálního obsahu (dat obsažených v digitální podobě) a digitálních služeb (služba, která umožňuje uživateli ukládat data v digitální podobě případně umožňuje přístup k nim). Spotřebitelům bude garantováno více práv a dojde ke sjednocení úpravy v rámci Evropské unie, což zjednoduší spotřebitelům přeshraniční nákup zboží a služeb. Tato směrnice se bude aplikovat i na bezúplatné smlouvy, na základě kterých se za poskytnutí digitálního obsahu či digitální služby předávají osobní údaje spotřebitele.

V rámci smlouvy musí být dostatečně upraven popis digitálního obsahu nebo služby, její účel, dostatečné informace týkající se užívání a informace o aktualizacích.

Prodejce (poskytovatel služby) by měl garantovat už v okamžiku prodeje, že k zakoupenému digitálnímu obsahu nebo digitální službě budou po určitou dobu vydávány aktualizace, a to i aktualizace týkající se zabezpečení. Zároveň upravuje, kdy má obchodník důkazní břemeno, resp. jakým způsobem se sjednává náprava závadného stavu a jaká práva může spotřebitel v této souvislosti využít. Pokud nebude digitální obsah nebo digitální služba poskytnuta v souladu se smlouvou, je tato skutečnost k tíží prodejce.

Možnost odchýlení od objektivních požadavků by smluvní strany měly mít pouze v případě, že spotřebitel bude o tomto výslovně informován a vyjádří s tím souhlas, a to odděleně od všech ostatních smluvních ujednání. Aplikace tohoto odlišného režimu tak bude zpravidla značně administrativně náročná.

Prodejní směrnice

Ve spojitosti s výše uvedenou Digitální směrnicí byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771, o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2397 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES taktéž ze dne 20. května 2019 (dále jen „Prodejní směrnice“).

V současnosti se otázce jakosti věci při převzetí zboží věnuje § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě kterého platí domněnka, že v případě, kdy se vada na zboží objeví v prvních 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že dodána vadná věc. Prodejní směrnice však upravuje, že tato doba musí být minimálně 1 rok. V tuto chvíli je v rámci textového znění novely občanského zákona stanovena doba 1 roku. Nelze však vyloučit, že v rámci rozhodování o přijetí této novely může dojít i přijetí doby jiné tedy v délce trvání 2 roky (neboť Prodejní směrnice tuto možnost výslovně umožňuje).

Taktéž je zde upravena situace týkající se nesprávně provedených instalací uživatelem, kdy k nesprávné instalaci dochází na základě nejasného či nepřesného manuálu. Následek spojený se špatnou instalací bude nově k tíži prodejce (poskytovatele) softwaru.

Spotřebitel bude mít v případě vadné věci možnost výměny nebo opravy. Korektivem možnosti volby je faktická či právní nemožnost řešení či pokud by jedna z možností přinášela oproti druhé možnosti nepřiměřené náklady prodejci.

Společná ustanovení

Unijní státy jsou povinny nejpozději do 1. července 2021 zajistit přijetí právních předpisů v rámci vnitrostátního práva, aby byla zajištěna transpozic těchto směrnic s tím, že práva a povinnosti z těchto směrnic nabydou účinnosti 1. ledna 2022.

S ohledem na nutnost komplexního zapracování práv a povinností vyplývající ze směrnic, a zároveň doplnění nového oddílu týkající se poskytování digitálního obsahu, novela upravuje či vytváří více jak 100 paragrafů.

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se spotřebitelského práva Vám rádi pomůžeme. Pokud budete mít zájem o naše služby v souvislosti s výše uvedenými změnami, doporučujeme Vám se na nás obrátit v dostatečné předstihu po přijetí novely. Přijetí novely lze očekávat na přelomu polovinu příští roku. S ohledem na možnost zákonodárce některé práva a povinnosti upravit odlišně je tak vhodné, jak již jsme uváděli výše počkat na okamžik schválení finálního znění zákona.

Harmonizace práva spotřebitelů při koupi zboží
4.9 (97.5%) 24 hlasů

Lukáš Korenek

Právník

Související služby