Nezávazná poptávka

Odškodnění duševních útrap – 2. část

V předchozím článku „Odškodnění duševních útrap – 1. část“ jsme představili specifický nárok na odškodnění za způsobenou citovou újmu v souvislosti s usmrcením blízké osoby. Definovali jsme si pojem duševní útrapy, formu a význam odškodnění a zmínili jsme okamžik vzniku nároku na odškodnění,… Více

19.10.2020

Odškodnění duševních útrap – 1. část

Nejznámějšími nemajetkovými újmami jsou ty spojené se zdravím nebo zásahem do cti, důstojnosti a soukromí. Zmiňme např. škody na zdraví způsobené zraněním s trvalými následky z autonehod, nemoci z povolání, pracovní úrazy, zásahy do soukromí veřejně známých osob nebo autorského práva…. Více

12.10.2020

Opravy a údržba nájemního bytu

Často se setkáváme s dotazy nájemců bytů, kdo je povinen hradit tu kterou položku na opravu nájemního bytu nebo kdo je povinen přispívat do tzv. fondu oprav v bytovém domě. Mezi nájemci i pronajímateli často panují zbytečné rozpory o tom,… Více

10.10.2020

Zápis nájmu do katastru nemovitostí

Je-li pronajatá nemovitost zapsána v katastru nemovitostí, lze k ní do katastru nemovitostí zapsat i nájemní právo. Děje se tak na základě návrhu vlastníka nemovitosti nebo nájemce, ten však potřebuje od vlastníka předchozí souhlas. Obdobně jako nájemní právo lze takto nechat zapsat… Více

02.10.2020

Obrazová ochranná známka

Ochranná známka poskytuje jejím vlastníkům právní ochranu, aby shodné či velmi podobné označení pro tytéž výrobky nebo služby nepoužíval někdo další. Registrovat ochrannou známku alespoň pro Váš hlavní brand se určitě vyplatí. Dostatečnou míru ochrany zajistí kombinace slov a kresby… Více

29.09.2020

Změny v trestních předpisech

Již za pár dní (dne 1.10.2020) nabude účinnosti zákon č. 330/2020 Sb., kterým se novelizují trestní předpisy. Změny, kterých je celá řada, se dotýkají trestního zákoníku, trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže aj.  Tato novela reaguje na dlouhou… Více

19.09.2020

Užívání cizích nemovitých věcí při podnikání

Nezřídka je podnikatelem používána nemovitá věc jiného vlastníka, a to na základě nájemní, podnájemní nebo pachtovní smlouvy. V případě bezúplatného přenechání nemovité věci k užívání pak podle smlouvy o výpůjčce či výprose. Méně často se lze setkat s právem užívání… Více

11.09.2020

Založte si spolek

Spolek dříve a dnes Spolek resp. zapsaný spolek je nástupcem dřívějšího občanského sdružení, smysl této neziskové organizace však zůstal zachován. Pokud občanské sdružení nevyužilo práva změnit svou právní formu na ústav nebo sociální družstvo, stalo se s účinností zák. 89/2012… Více

01.09.2020