Nezávazná poptávka

Blog

22 informací, které musí obsahovat obchodní podmínky e-shopu

11.07.2014

Obchodní podmínky e-shopu musí dle zákona obsahovat…

Provozovatelé e-shopu nejčastěji realizují prodej zboží či služeb jako maloobchodní. Jedná se o prodej zboží či služeb v menším objemu za účelem uspokojování potřeb odběratele zboží či služby nebo jeho domácnosti. Typickým subjektem maloobchodního prodeje je spotřebitel, jehož právní ochraně se podrobně věnují především občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele stanovuje okruh povinností, které je prodávající e-shopař povinen dodržovat při právním styku se spotřebiteli.

Nejvýraznější povinností prodávajícího je informační povinnost, tedy povinnost sdělit spotřebiteli před samotným uzavřením smlouvy či v průběhu uzavření smlouvy údaje stanovené zákonem.

Speciální nabídka pro e-shopy a další webové portály

Chcete zpracovat všeobecné obchodní podmínky? Poskytované advokátní kanceláří včetně garance proti pokutě České obchodní inspekce?

Kontaktujte nás či přejděte na stránku: Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu obsahovat

V praxi se pak zákonem vyžadované údaje začleňují do tzv. obchodních podmínek. Níže uvádíme všechny údaje, které musí obchodní podmínky obsahovat, aby e-shopař splnil své zákonné povinnosti.

Obchodní podmínky e-shopu tedy musí obsahovat:

 1. údaje o prodávajícím – jeho totožnost, telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty či jiný kontaktní údaj,
 2. vymezení vztahu obchodních podmínek ke kupní smlouvě (tj. začlenění obchodních podmínek do kupní smlouvy),
 3. údaje o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,
 4. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
 5. popis procesu uzavírání smlouvy – možnosti a postup uzavíraní smluv (např. telefonicky, emailem, na webových stránkách obchodu přes registrační účet (i podmínky užívání registračního účtu) či bez registrace, potvrzení objednávky a vznik smluvního vztahu,
 6. údaje o ceně zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků,
 7. údaje o nákladech na dodání zboží či služby,
 8. údaje o nákladech na prostředky komunikace na dálku – hradí spotřebitel sám na vlastní účet
 9. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu,
 10. platební a dodací podmínky – způsob platby a způsob dodání zboží či služby,
 11. údaje o tom, jak bude postupováno v případě, kdy kupující nepřevezme zboží,
 12. údaje týkající se možnosti odstoupení kupujícího od smlouvy – podmínky, lhůtu a postup odstupování od smlouvy, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy,
 13. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
 14. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
 15. údaje o právech vznikajících kupujícímu z vadného plnění, podmínky uplatnění práv z vadného plnění – tedy náležitosti reklamace,
 16. údaje o tom, zda bude uzavřená smlouva uložena u prodávajícího a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,
 17. údaje o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky,
 18. o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné či které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků,
 19. údaj o způsobu mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru,
 20. údaje týkající se problematiky ochrany osobních údajů – zajišťuje se souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutí informací o zpracování osobních údajů apod.
 21. informace týkající se užívání a funkčnosti webu – problematika autorských práv k obsahu webu, zásahů do obsahu webu atd.,
 22. úprava tzv. rozhodného práva – tj. práva, které se užije v případě sporu mezi stranami smlouvy, pokud v daném vztahu je tzv. zahraniční prvek – tedy např. pokud Vaším zákazníkem bude cizinec.

Novinka: Musíte zasílat obchodní podmínky emailem zákazníkovi?

Poslechněte si audio podcast, kde vysvětlujeme, proč musíte zasílat znění obchodních podmínek spotřebiteli při potvrzení jeho nákupu. Zákon říká, že zaslání hypertextového odkazu skutečně nestačí.

Líbí se vám audio forma doporučených právních postupů pro online podnikatele a provozovatele e-shopů? Navštivte stránku Podcast, kde jsou zveřejněny všechny naše audio nahrávky.

Pozor na obchodních podmínek  specifických e-shopů a prodejních webů

Obchodní podmínky musí odrážet jednak to, (1) co prodáváte, (2) komu to prodáváte a (3) jak to prodáváte.

Sepsali jsme několik článků, které se týkají specifik prodeje konkrétních e-shopů a prodejních webů. Neváhejte se informovat blíže, která specifika je z hlediska práva nutné zapracovat do obchodních podmínek.

Kontrolujeme obchodní podmínky pro e-shopy

Sestavujeme obchodní podmínky pro nové e-shopy, inzertní či jiné výdělečné portály. Kontrolujeme také stávající obchodní podmínky a revidujeme je dle aktuální legislativy, především vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku.

22 informací, které musí obsahovat obchodní podmínky e-shopu
4.7 (94%) 10 hlasů

Mgr. Pavel Kropáček

Starám se o to, abyste byli spokojeni. Věnuji se složitým internetovým projektům, korporátnímu právu, finančnímu právu a autorskoprávní ochraně Vašich projektů.

Související služby